ALEMANY / DEUTSCH

 

PRESENTACIÓ


Actualment, al nostre centre s'ofereix l'alemany com a segona llengua estrangera. Els alumnes que ho desitgen poden iniciar el seu aprenentatge a 3r d'ESO i continuar fins a 2n de Batxillerat.


OBJECTIUS

La matèria d'alemany permet als alumnes un primer contacte amb la llengua i la cultura alemanyes.

Els alumnes que cursen alemany a 3r i 4t d'ESO assoleixen el nivell A1 (marc comú de referència europeu). Si continuen l'aprenentatge a 1r i 2n de Batxillerat assoleixen el nivell A2.


L'objectiu final és que els alumnes siguin capaços de dominar situacions comunicatives bàsiques. A fi d'aconseguir-ho es tenen en compte els quatre aspectes de la llengua (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita), tant en les activitats fetes a classe com a l'hora d'avaluar.

Més enllà de l'aprenentatge específic de l'alemany, una nova llengua estrangera ajuda els alumnes a millorar la seva competència comunicativa, ja que es treballen aspectes generals de la llengua com són la comprensió lectora, la sintaxi o les exposicions orals davant d'un grup.

No oblidem tampoc l'aspecte cultural i social que implica el contacte amb un idioma nou. La cultura i la història dels països de parla alemanya estan sempre presents a les nostres classes.

Preparem per als exàmens oficials del Goethe Institut a aquells alumnes que desitgin presentar-se i els ajudem a fer les gestions necessàries.