PROJECTE DE LLENGÜES ESTRANGERES

 

ENGLISH DEPARTMENT – INNOVATION PROJECTS

 

El nostre projecte de llengües es centra en la coordinació i unificació de criteris per a l'ensenyament i aprenentatge de totes les llengües del centre: català, castellà, anglès, francès i alemany. Els criteris queden reflectits en el document de projecte de centre. En el treball de coordinació s'han unificat criteris metodològics i d'avaluació.

Un aspecte identificatiu del nostre centre és el projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera) o CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning) desenvolupat pel Departament d’Anglès en coordinació amb altres departaments involucrats en el projecte.

 

METODOLOGIA

 

HISTÒRIA

El nostre centre va ser pioner a Catalunya en l’aprenentatge integrat de continguts en llengua anglesa (AICLE). Des de 2002 el nostre centre està portant a terme la implementació d'un projecte de centre basat en l'ensenyament de continguts en llengua anglesa, per la qual cosa vam formar-nos a Catalunya iAnglaterra. L'alumnat de la ESO té l’oportunitat de fer assignatures optatives en llengua anglesa amb contingut de diverses àrees del currículum. A més a més, s’imparteix part d’algunes assignatures en llengua anglesa.

ACTUALITAT-

En l’actualitat, el nostre projecte consisteix en l’ensenyament de les següents matèries en anglès:

ESO 1:THE NATURAL WORLD: BIOMES / GEOGRAPHY (assignatures optatives)

ESO 2: ENGLISH TODAY/ COMPUTERS MADE EASY ( assignatures optatives) / PRÀCTIQUES DE FÍSICA I QUÍMICA (Departament de Física i Química)

ESO 4: ENTREPRENEURSHIP (Seminari d’Economia)

 

CLIL IN OUR SCHOOL: HISTORY

Our school pioneered the introduction of CLIL (Content and language Integrated Learning) in Catalonia. Since 2002 our school has been implementing a content based project in English for which the teachers received training both in Catalonia and in the UK.

ESO (Secondary Education) students have the opportunity to attend elective creditsof different areas of the curriculum in English. In addition, some units of different subjects are also taught in English.

 

PRESENT

At present, our project consists of the following subjects:

 

ESO 1: THE NATURAL WORLD: BIOMES / GEOGRAPHY ( elective subjects)

 

ESO 2: ENGLISH TODAY/ COMPUTERS MADE EASY(elective subjects) / PHYSICS AND CHEMISTRY LAB PRACTICE (Department of Physics and Chemistry)

 ESO 4: ENTREPRENEURSHIP (Department of Economics)

 

PREMIS

En l’actualitat tenim consolidada la nostra metodologia innovadora en l’ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa, que incorpora l’ús de les TAC, l’aprenentatge per projectes, el treball col·laboratiu i l’èmfasi en la competència comunicativa.

AWARDS

 

At present we have consolidated our innovative methodology in the teaching and learning of the English language, which incorporates the use of ICT for learning, project work, collaborative learning and emphasis on communicative competence.

 

METODOLOGIA

La metodologia AICLE es basa en les 4 “C”:

Es treballen els continguts amb tasques dissenyades per promoure les habilitats cognitives dels alumnes i la competència comunicativa en llengua anglesa. Els continguts AICLE tenen un fort contingut cultural.

La metodologia es basa en treball col·laboratiu per projectes amb suport de les TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i la Comunicació).

METHODOLOGY

CLIL methodology is based on the 4 C’s:

Tasks are designed to teach the content in a way taht promotes cognition and fosters communication. CLIL methodology puts a strong emphasis on culture.

Tasks are collaborative and project-based. ICT is used to support learning.